ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้

ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ เป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กร กลุ่มชุมชน และประชาชนที่จะใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รวมไปถึงอาจใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ และเครือข่ายภาคีสร้างสุขภาพที่มีทรัพยากรในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

เรื่องมาใหม่

สถานีเรียนรู้ ธรรมนูญสุขภาพ ต.ชะแล้ ในงาน Songkhla Health Fair 2013

@June,08 2013 15.16
เด็ก ๆ ทีมงานจากตำบลชะแล้ นำเสนอผลงาน กิจกรรม สถานีเรียนรู้ 1 ใน 6 สถานีเรียนรู้ภายในงาน Songkhla Health Fair 2013 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ใช่วงบ่ายของวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ในหัวข้อ "การสร้างสุขในพื้นที่ระดับตำบล" เริ่มด้วยเยาวชนได้นำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ขยะแลกไข่ ได้รับ

โครงการความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้

@May,29 2013 22.19
เพื่อสร้างกระบวนบูรณาการทำงานของภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระยะเวลาโครงการ 1 ปี 56-57งบประมาณ สสส. ดูแลโดย สจรส.ภาคใต้ มอ. (อ.ดร.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ )วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมวางแผนความมั่นคงทาง

การป้องกันภัยพิบัติระดับพื้นที่ 5 ตำบลในพื้นที่คตาบสมุทรสทิงพระ

@December,27 2012 17.40

ร่วมเรียนรู้การใช้โปรแกรม  Map Windows และภาพถ่ายทางอากาศของ 5 พื้นที่ ชะแล้  รำแดง  บ่อแดง เชิงแส บ้านขาว

เวทีสานพลัง เรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้

@December,27 2012 17.21
8 พฤศจิกายน 2555 แกนนำเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล และผู้แทน รพสต. ระโนด สทิงพระ กระแสสินธ์ุ จำนวน 18 คน ร่วมสานพลังเรียนรู้กระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ผลการปฎิบัติ ณ สำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้

เตรียมงานประเมินผล ธรรมนูญสุขภาพสู่การปฏิบัติของชะแล้

@December,27 2012 17.06
วันที่ 25-26 ธันวาคม 2555 อ.ดร. พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ. สจรส. ภาคใต้ มอ. และนศ.ป.เอก การจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับแกนนำชุมชน และสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ หารือการประเมินผลกระทบ หลังจากที่ประกาสใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ ฉบับที่ 1 ปี 2552 พร้อมกับการร่วมกำหนด งานสมัชชาสุขภาพตำบลชะแล้ ในวันที่ 28